share

How to ทำใบขับขี่สากล 2566 ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

Last updated: 7 May 2024
78 Views
How to ทำใบขับขี่สากล 2566 ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า ใบขับขี่สากล หรือ International Driving Permit (IDP) คือ เอกสารยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรว่า ได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถในต่างประเทศ  ซึ่งไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น ขับรถไปเรียน ทำงาน หรือขับรถท่องเที่ยว เป็นต้น โดยการแสดงหลักฐานจะต้องแสดงใบขับขี่สากลควบคู่กับใบขับขี่จากประเทศบ้านเกิด 

ใบขับขี่สากลใช้ในประเทศใดได้บ้าง?

สิ่งที่กำหนดกฎในการใช้ใบขับขี่สากล คือ ข้อตกลงตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน 2 ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาเจนีวา ปี 1949 และ อนุสัญญาเวียนนา ปี 1968 โดยแต่ละฉบับจะแตกต่างกันไปตามประเทศที่อนุญาตให้ใช้และอายุของบัตร ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาทั้ง 2 แบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อนุสัญญาเจนีวา 1949
มีอายุ 1 ปี ใช้ใบขับขี่ได้ใน 102 ประเทศทั่วโลก อาทิ เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, อินเดีย, ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, แคนาดา, อาร์เจนตินา เป็นต้น

อนุสัญญาเวียนนา 1968 
มีอายุ 3 ปี สามารถใช้ใบขับขี่ได้ใน 86 ประเทศทั่วโลก อาทิ บราซิล, เยอรมนี, สวิตเซอร์แลนด์, จอร์เจีย, ฮังการี, ฟินแลนด์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอีกด้วยว่า ประเทศที่เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ สามารถใช้ใบขับขี่สากลที่ออกตามอนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้

คุณสมบัติ ผู้ที่สามารถทำใบขับขี่สากลได้

สำหรับผู้ที่ต้องการขอใบขับขี่สากล ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชางต่างชาติ คุณจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ อายุ 5 ปี

เอกสารทำใบขับขี่สากล 2566

เอกสารที่ต้องเตรียมเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอใบขับขี่สากล แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

เอกสารทำใบขับขี่สากลสำหรับชาวไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าประวัติส่วนตัวและส่วนที่มีการแก้ไขรายการ พร้อมกับฉบับจริง โดยเป็นเล่มที่ยังไม่หมดอายุและใช้ในการเดินทาง
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
สำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) หรือตลอดชีพ พร้อมกับฉบับจริง
สำเนาการแก้ไขชื่อ สกุล, ทะเบียนสมรส, ใบหย่า (ถ้ามี)
รูปถ่ายหน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่ควรถ่ายเกิน 6 เดือน)
กรณีที่ไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง ให้เตรียมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ ระบุประเทศที่จะเดินทาง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมเอกสารสำเนาข้อ 1 4 ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และรูปถ่ายมาให้เรียบร้อย
ค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอ รวมเป็นเงิน 505 บาท
เอกสารทำใบขับขี่สากลสำหรับชาวต่างชาติ

สำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหนังสือเดินทางและวีซ่าฉบับจริง โดยต้องไม่ใช่วีซ่าท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือเดินทางผ่านเมือง
ใบรับรองถิ่นที่อยู่ที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งฉบับจริงและสำเนา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
สำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) หรือตลอดชีพ พร้อมกับฉบับจริง
รูปถ่ายหน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่ควรถ่ายเกิน 6 เดือน)
ค่าธรรมเนียมพร้อมค่าคำขอ รวมเป็นเงิน 505 บาท
เปิดวิธี  ทำใบขับขี่สากล ฉบับปี 2566

หากต้องการทำใบขับขี่สากล สามารถเลือกทำได้ 2 วิธี ดังนี้

Walk-in เพื่อเข้ารับบริการได้ที่ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 5 หรือสำนักงานขนส่งทุกจังหวัด ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 15.30 น. 
จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น
เมื่อไปถึงสำนักงานขนส่งตามวัน เวลาที่จองคิวไว้ หรือวันที่ไปใช้บริการ ให้ผู้ขอใบขับขี่นำเอกสารที่ได้กล่าวไปข้างต้นไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำขอ จากนั้นรอตรวจสอบเอกสาร ชำระเงิน และรอรับใบขับขี่สากลได้เลย โดยใบขับขี่สากลที่ได้จะมีอายุ 3 ปี

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ DLT Call Center 1584

บทความที่เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy